1. Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.scholldistribution.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

2. Platební podmínky a jednotlivé způsoby plateb
Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu prodávajícím v okamžiku potvrzení objednávky a jsou závislé na platných cenách v okamžiku přijetí objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na písemné, faxové nebo e-mailové objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při ústní nebo telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

2.1 Způsoby plateb:
dobírka
faktura
platba v hotovosti při převzetí zboží na prodejně
2.2 Dodací podmínky po ČR
Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím standardně obsahuje daňový doklad (fakturu), návod na používání výrobku v českém jazyce a záruční list.

2.2.1 Dobírka
Při celkové hodnotě objednávky nižší než 2.500 Kč činí poštovné prostřednictvím PPL 120Kč
Při celkové hodnotě objednávky nad 2.500 Kč s DPH je poštovné zdarma

2.2.2 Faktura
Při celkové hodnotě objednávky nižší než 2.500 Kč činí poštovné prostřednictvím PPL 120Kč
Při celkové hodnotě objednávky nad 2.500 Kč s DPH je poštovné zdarma
Úhrada na bankovní účet Raiffeisen bank: 6975507001 / 5500

2.3 Dodací podmínky do SR
Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím standardně obsahuje daňový doklad (fakturu), návod na používání výrobku v českém jazyce a záruční list.

2.3.1 Dobírka
Při celkové hodnotě objednávky nižší než 100€ činí poštovné 7€
Při celkové hodnotě objednávky nad 100€ je poštovné zdarma

2.3.2 Faktura
Při celkové hodnotě objednávky nižší než 100€ činí poštovné prostřednictvím PPL 7€
Při celkové hodnotě objednávky nad 100€ s DPH je poštovné zdarma
Úhrada na bankovní účet Raiffeisen bank: Písecká 972/1, Plzeň Černice,326 00
IBAN:CZ9155000000006975507001, SWIFT: RZBCCZPP
Faktura za zboží bude vyčíslena v EUR dle aktuálního denního kurzu ČNB

3. Odstoupení od smlouvy
3.1 Storno objednávky ze strany kupujícího
Kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu.

3.2 Storno objednávky ze strany prodávajícího
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

4. Ochrana osobních údajů
Společnost Rynising s.r.o. (provozovatel internetového obchodu www.scholldistribution.cz.) se zavazuje řídit zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Žádné z údajů nejsou v žádném případě poskytovány třetí straně.
Osobními údaji, které jsou shromažďovány společností Rynising s.r.o., jsou fakturační informace zákazníka uvedené při objednání zboží (jméno, příjmení, telefonní spojení, emailová adresa, dodací adresa - ulice, město, PSČ) a e-mailová adresa získaná dobrovolným souhlasem s odběrem obchodních sdělení.

4.1 Účel shromažďování osobních údajů
Společnost Rynising s.r.o. shromažďuje osobní údaje za účelem uskutečnění obchodu a ke vnitřním potřebám společnosti.
Účelem uskutečnění obchodu se rozumí prodej zboží či služeb. V případě souhlasu se zasíláním obchodních sdělení pak pro zasílání aktuálních obchodních nabídek a informací.
Vnítřními potřebami společnosti se rozumí tvorba statistik, vyhodnocování úspěšnosti obchodu a dalších aktivit spojených s chodem společnosti. Tyto aktivity slouží pouze pro společnost Rynising s.r.o..a nejsou poskytovány třetí straně.

4.2 Vymazání osobních údajů
V případě, že požadujete z jakéhokoli důvodu vymazání Vašich osobních údajů, stačí odeslat žádost na e-mailovou adresu info@rynising.cz
4.3 Zabezpečení osobních údajů
Společnost Rynising s.r.o. se zavazuje vynaložit maximální úsilí pro zabezpečení veškerých osobních údajů. Prodej, sdílení či jiné poskytnutí osobních údajů třetí straně je nepřípustné.

4.4 Obchodní sdělení a ochrana osobních údajů
Uživatel internetového obchodu www.scholldistribution.cz musí pro odběr obchodních sdělení (informačních e-mailů) souhlasit s jeho zasíláním. Souhlas je vyjádřen:
1. vyplněním e-mailové adresy odběratele v pravé části internetového obchodu a potvrzením tlačítkem "odeslat"
2. zatržením políčka "Souhlasím s občasným zasláním novinek e-shopu na e-mail" v sekci potvrzení objednávky
Zrušení odběru obchodních sdělení je možné provést dvěma způsoby:
1. odeslat žádost o vymazání na e-mailovou adresu info@rynising.cz
2. kliknutím na odkaz pro zrušení odběru, který je připojen na konci každého obchodního sdělení
Společnost Rynising s.r.o. se zavazuje řídit zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

5. Prodejce a provozovatel
Rynising s.r.o.
Petrbokova 1464/1
155 00 Praha 5
IČO: 24753718


Nezbytné informace

Reklamační řád

1. Odpovědnost za vady zboží (záruka, rozpor s kupní smlouvou)
Kupující je před prvním použitím povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na užívání výrobku a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu.
Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím.Není-li kupující spotřebitel, je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat. Spotřebitel by ve vlastním zájmu měl tyto kroky učinit také, vyhne se tak pozdějším problémům plynoucích z odpovědnosti za vady, které vznikly v důsledku přepravy (mechanické poškození), kdy se bude při případné reklamaci vycházet ze skutečnosti, že bez výhrad přijal doručené zboží.

1.1 Záruční práva
Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců, může však být prohlášením v záručním listě stanovená kratší. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ani reklamovat. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list), ve kterém je podrobně popsáno, kdy a v jakých případech, může být záruční doba kratší, než 24 měsíců). Spotřebitel při uplatnění záruky má:
· jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
· jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
· jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
· jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
Záruční doba všem osobám, používajícím výrobek pro účel podnikání s tímto výrobkem, není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce či výrobce.

2. Rozpor s kupní smlouvou
Pokud se vada projeví v prvních 3 měsících od převzetí plnění, považuje se za vadu, která existovala již v době převzetí věci, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze věci. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během tří měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to:
· bezplatným uvedením spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy
· přiměřeným snížením kupní ceny
· náhradním dodáním zboží
· odstoupením od smlouvy

3. Dodatky

Spotřebitel může požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání spotřebního zboží. Pokud volbu spotřebitele nebude možné splnit, může požadovat přiměřenou slevu nebo může po dohodě s prodávajícím od smlouvy odstoupit.Reklamace (uplatnění odpovědnosti za vady) bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, může kupující uplatnit právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. Pokud budete mít dotaz ohledně vaší reklamace, obraťte se na náš email: info@rynising.cz

Kam zaslat případné reklamace:
Obuv zakoupená u spol. Rynising na adresu:

Rynising

Jinonická 80

Praha 5

158 00

Obuv zakoupená u spol. Reckitt Benckiser (do dubna 2012) na adresu:

Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o.

Vinohradská 2828/151

(Palác Flora, budova C, 8. patro)

130 00 Praha-Žižkov